Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Konsultantka Snu Dziecka Dorota Nowogrodzka z dnia 02.08.2023 r.

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Konsultantka Snu Dziecka Dorota Nowogrodzka z dnia 11.07.2023 r.

Definicje

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dostawca Usług Płatniczych Bank mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, będący autoryzowanym dostawcą usług płatniczych, za pośrednictwem którego Klient może dokonać płatności za Produkt.

Gość osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

Klient osoba korzystająca z Serwisu. Klienci dzielą się na Gości i Użytkowników.

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje podane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Serwisu oraz informacje dotyczące jego aktywności w Serwisie. Konto umożliwia korzystanie z rozszerzonego zakresu funkcjonalności Serwisu.

Operator Serwisu Dorota Nowogrodzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Konsultantka Snu Dziecka Dorota Nowogrodzka” ul. Hetmańska 4 lok. 10, 82-300 Elbląg, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5783077724, REGON: 388019830.

Polityka Prywatności – polityka prywatności i plików cookies zawierająca postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu.

Produkt – produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu, w tym m. in. e-booki oraz szkolenia i konsultacje.

Rejestracja – proces utworzenia Konta, na który składa się podanie danych wymaganych przez Serwis, akceptacja Regulaminu i polityki prywatności oraz aktywacja Konta. 

Regulamin niniejszy regulamin Serwisu Dorota Nowogrodzka Konsultantka Snu Dziecka.

Serwis prowadzona przez Operatora Serwisu internetowa platforma online dostępna w domenie www.konsultantkasnudziecka.pl  

Treści – artykuły zamieszczone w Serwisie.

Umowa Konta – umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierana między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto. 

Zamówienie zamówienie Produktu dokonane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, będące podstawą do zawarcia umowy licencyjnej między Operatorem Serwisu a Klientem.

 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Każdy Klient jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

1.2. W ramach Serwisu Operator Serwisu umożliwia korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności dokonania Zamówienia i nabycia Produktów oraz zapoznania się z Treściami.

1.3. Korzystając z Serwisu, Klient wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu jest niedozwolone.

1.4. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

1.5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, o ile z treści Serwisu nie wynika inaczej.

1.6. O ile nie zastrzeżono inaczej, ilekroć mowa jest o adresie e-mail Operatora Serwisu, jest to adres e-mail: dorota@konsultantkasnudziecka.pl 

 

2. Konto

2.1. W celu uzyskania możliwości korzystania z większej ilości funkcjonalności Serwisu, Gość powinien dokonać Rejestracji i korzystać z Serwisu jako Użytkownik. Konto umożliwia Użytkownikowi w szczególności możliwość zapisania historii wyszukiwania Produktów oraz danych niezbędnych do dokonania Zamówienia.

2.2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Rejestracja Konta wymaga spełnienia wymagań określonych w Serwisie. Po spełnieniu tych wymagań na podany adres e-mail zostanie wysłany link do aktywacji Konta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy Konta. Umowa Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta.

2.4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z powodu braku możliwości dostępu do Konta lub innych ważnych przyczyn wskazanych przez Użytkownika, przy czym wszelkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez Operatora Serwisu, który będzie uprawniony do zawieszenia Konta na czas weryfikacji lub usunięcia Konta w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia. 

2.5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, poprawnych i aktualnych danych podczas procesu Rejestracji oraz korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.

2.6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta oraz do ich ochrony przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora Serwisu w przypadku powzięcia informacji o uzyskaniu przez nieuprawnione osoby trzecie danych dostępowych do Konta i w miarę możliwości niezwłocznie je zmienić.

2.7. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług Serwisu oraz ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa osób i podmiotów z niego korzystających, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz do żądania od Użytkownika potwierdzenia tożsamości reprezentującej go osoby lub innych niezbędnych danych w sposób wybrany przez Operatora Serwisu. W przypadku bezskutecznej weryfikacji danych lub tożsamości Użytkownika, Operator Serwisu może zawiesić lub zablokować działanie Konta na zasadach określonych w rozdziale 10. Regulaminu.

 

3. Funkcjonalności Serwisu

3.1. Szczegóły dotyczące każdej z funkcjonalności Serwisu oraz wymaganych do skorzystania z nich uprawnień, znajdują się w treści Serwisu.

3.2. Podstawowymi funkcjonalnościami Serwisu są:

3.2.1. możliwość dokonania Zamówienia i nabycia Produktu;

3.2.2. możliwość zapoznania się z Treściami;

3.2.3. możliwość zapisania historii wyszukiwania Produktów oraz danych niezbędnych do dokonania Zamówienia (funkcjonalność dostępna tylko dla Użytkowników).

3.3. Dla uniknięcia wątpliwości, Operator Serwisu podkreśla, że zamieszczone w Serwisie Treści nie stanowią żadnej formy porady, w szczególności porady zdrowotnej ani rekomendacji. 

3.4. Klient może zapisać się do newslettera. Podanie wymaganych przez Serwis danych, naciśnięcie przycisku „Zapisz” oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu newslettera drogą mailową. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można wycofać w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapisanie się do newslettera uprawnia Klienta do darmowego pobrania promocyjnego e-booka. Postanowienia pkt. 8.7. – pkt. 8.10. stosuje się odpowiednio.

 

4. Zamówienia

4.1. Główną funkcjonalnością Serwisu jest możliwość złożenia Zamówienia.

4.2. Aby złożyć Zamówienie Klient powinien spełnić obowiązki znajdujące się w treści Serwisu w tym w szczególności dokonać płatności za Produkt.

4.3. Wraz z dokonaniem płatności za Produkt następuje złożenie Zamówienia.

4.4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Operator Serwisu potwierdzi, czy sprzedaż i dostawa wybranego Produktu jest możliwa (tj. przyjmie ofertę Klienta). Po potwierdzeniu przez Operatora Serwisu Zgłoszenia dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z Produktu (nabycie Produktu) pomiędzy Operatorem Serwisu a Klientem. 

4.5. Operator Serwisu dostarczy Klientowi nabyty Produkt w terminie określonym w trakcie składania Zamówienia.

4.6. Nabyty Produkt będzie możliwy do pobrania w przeciągu 1 dnia od nabycia Produktu, chyba że co innego wynika treści Serwisu. Liczba pobrań jest ograniczona do trzech, chyba że co innego wynika treści Serwisu, przy czym w sytuacji, w której Klient przekroczy wskazane limity, możliwe jest pobranie Produktu wykraczające poza wskazany limit po uprzednim mailowym kontakcie z Operatorem Serwisu, zgodnie z ustaleniami Klienta z Operatorem Serwisu. 

4.7. Niektóre z Produktów oznaczone są w sposób trwały znakiem wodnym. Usuwanie znaku wodnego jest niedopuszczalne.

4.8. W ramach nabycia niektórych Produktów oraz w ramach niektórych funkcjonalności Serwisu, Klient uzyskuje możliwość odbycia konsultacji z Operatorem Serwisu. Dokładne zasady konsultacji określone są każdorazowo w treści Serwisu lub w Regulaminie.

4.9. Konsultacja odbywa się w formie i terminie uzgodnionym między Operatorem Serwisu a Klientem.

4.10. Klient ma prawo do jednorazowej zmiany terminu konsultacji, z zastrzeżeniem, że chęć zmiany terminu musi zostać zgłoszona Operatorowi Serwisu w formie wiadomości e-mail najpóźniej 72 godziny przed umówionym terminem konsultacji.

4.11. Niedochowanie przez Klienta zasad określonych w pkt. 4.10 skutkuje anulowaniem obowiązku Operatora Serwisu w zakresie przeprowadzenia konsultacji.

 

5. Płatność

5.1. Kwota płatności za Produkty uzależniona jest od ceny podanej w Serwisie w momencie składania Zamówienia.

5.2. Płatności w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Dostawcę Usług Płatniczych, które znajdują się na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych. 

5.3. Walutą płatności jest PLN.

5.4. Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie.

 

6. Rozwiązanie Umowy Konta

6.1. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy Konta z Operatorem Serwisu w każdym czasie. Użytkownik informuje Operatora Serwisu o rozwiązaniu Umowy Konta poprzez kliknięcie przycisku „Usuń Konto” w ustawieniach Konta w Serwisie. 

6.2. Operator Serwisu jest uprawniony do rozwiązania z Użytkownikiem Umowy Konta w każdym czasie. O rozwiązaniu Umowy Konta Operator Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6.3. Rozwiązanie Umowy Konta jest równoznaczne z natychmiastowym usunięciem Konta z Serwisu. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w trakcie korzystania z Serwisu.

 

7. Wymagania techniczne

7.1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet, która ze swej natury nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Operatorem Serwisu, w tym w odniesieniu do treści przekazywanych informacji oraz poufności danych Klienta.

7.2. Zaleca się, aby Klient posiadał aktualne oprogramowanie antywirusowe.

7.3. Operator Serwisu może ograniczyć dostęp do niektórych części Serwisu lub całego Serwisu zarówno dla Gości, jak i Użytkowników.

7.4. W przypadku korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych zalecany jest  system Android w wersji nie starszej niż 7.0 lub system iOS w wersji nie starszej niż 13.0. 

7.5. Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.

7.6. O ile z opisu Produktu zamieszczonego w Serwisie nie wynika inaczej:

7.6.1. przy pierwszym odebraniu Produktu może być konieczne połączenie z Internetem;

7.6.2. do korzystania z Produktu może być konieczne skorzystanie z odpowiedniego oprogramowania np. Adobe Acrobat Reader lub Microsoft Media Player.

 

8. Własność intelektualna

[Serwis]

8.1. Serwis jako wyłączna własność Operatora Serwisu objęty jest ochroną praw autorskich. Chroni ona zawartość Serwisu, narzędzia składające się na jego funkcjonalność oraz inne utwory kwalifikowane przez prawo autorskie jako dzieła chronione. Wszelkie prawa należą do Operatora Serwisu lub Operator Serwisu posiada prawo do korzystania z nich na podstawie odrębnej umowy i są zastrzeżone.

8.2. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych i innych informacji dostępnych w Serwisie w celu udostępnienia ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak również poza siecią Internet.

8.3. Operator Serwisu zastrzega, że jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie lub dalsze publikowanie zmodyfikowanego utworu będącego własnością Operatora Serwisu jest zabronione.

8.4. Publikacja jakichkolwiek danych zaczerpniętych z Serwisu powinna zawierać dokładne wskazanie Serwisu. Operator Serwisu zaznacza, że niezależnie od spełnienia warunku określonego w zdaniu poprzednim, zabronione jest publikowanie w celach komercyjnych treści będących własnością Operatora Serwisu na podstawie prawa autorskiego bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu.

8.5. Zabronione jest tworzenie jakichkolwiek narzędzi lub baz danych zawierających dane w zakresie działalności Operatora Serwisu.

8.6. Jakiekolwiek wykorzystanie poszczególnych części Serwisu, składających się na niego utworów chronionych prawem autorskim lub postanowień niniejszego punktu stanowi naruszenie praw autorskich. Osoba naruszająca prawo zwróci lub zniszczy wszystkie kopie utworów oraz zyski uzyskane z naruszenia praw autorskich Operatora Serwisu. Prawo do korzystania z Serwisu wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

[Produkty]

8.7. Każdy Produkt oferowany w ramach Serwisu objęty prawami autorskimi. Operator Serwisu jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Produktów.

8.8. Licencja na korzystanie z Produktów jest udzielana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub treści Serwisu.

8.9. W braku odmiennych postanowień lub informacji zawartych w Regulaminie lub treści Serwisu przyjmuje się, że:

8.9.1. licencja na korzystanie z Produktów jest udzielana na czas nieokreślony;

8.9.2. Produkty mogą być wykorzystywane jedynie do użytku prywatnego Klienta. Nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim poza wyjątkami przewidzianymi prawnie;

8.10. Operator Serwisu zastrzega, że licencja na korzystanie z Produktu może wygasnąć lub być ograniczona w przypadku utraty przez Operatora Serwisu praw do jej udzielania we wcześniejszym zakresie.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Serwis działa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje, zakres, zasady i warunki prywatności dostępne są na stronie: https://konsultantkasnudziecka.pl/polityka-prywatnosci/.

 

10. Niedopuszczalne działania Klientów

10.1. Klienci są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i przyzwoitości publicznej oraz z poszanowaniem praw i własności innych osób. W szczególności Klienci zobowiązują się:

10.1.1. nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym nie ingerować w zawartość Serwisu oraz Kont ani w elementy informatyczne Serwisu;

10.1.2. niepodejmowania działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;

10.1.3. powstrzymania się od działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Serwisu, wykorzystywania Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z Regulaminem;

10.2. Zabrania się agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach jakichkolwiek działań poza wynikającymi z celu funkcjonalności Serwisu oraz dopuszczalnych w ramach postanowień Regulaminu, a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych.

10.3. Zabrania się dokonywania ekstrakcji danych oraz informacji dostępnych w Serwisie, w szczególności z użyciem botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.

10.4. Operator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta, jeżeli zachodzi podejrzenie, że za pośrednictwem Konta mogły lub mogą być podejmowane działania zagrażające bezpieczeństwu Użytkowników w Serwisie, jak również w przypadku, gdy działania podejmowane za pośrednictwem Konta negatywnie wpływają na dobre imię Operatora Serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi Serwisu.

10.5. W przypadku poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, jak również poważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Operator Serwisu może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania swobody obrotu, zawiesić Konto lub czasowo lub trwale je zablokować, co będzie równoznaczne z czasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem poniższych zasad: 

10.5.1. zawieszenie Konta oznacza czasowe zawieszenie jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu.

10.5.2. zablokowanie Konta oznacza, że Użytkownik traci możliwość logowania się na Konto.

 

11. Odpowiedzialność Operatora Serwisu

11.1. Operator Serwisu podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić aktualność, dokładność i nieprzerwaną dostępność zawartości Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z tego, że zawartość jest nieaktualna, niedokładna lub niedostępna w dowolnym momencie, w tym konsekwencje wynikające z polegania na takiej zawartości.

11.2. Chociaż Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby funkcjonalności udostępniane w ramach Serwisu były dostępne w sposób ciągły i działały prawidłowo, nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z ich nieprawidłowego działania lub niedostępności w dowolnym momencie, w tym za konsekwencje wynikające z polegania na tych funkcjonalnościach.

11.3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Serwis będzie niedostępny w wyniku okoliczności zewnętrznych wobec Operatora Serwisu.

11.4. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wolny od złośliwego oprogramowania, jednak Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu dla systemu komputerowego lub systemu mobilnego Klienta, w tym infrastruktury technicznej i danych.

11.5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania operatorów zapewniających łączność z Serwisem zarówno po stronie Operatora Serwisu, jak i osób korzystających z Serwisu.

11.6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje wykorzystania przez Klienta informacji zawartych w Serwisie. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Klienta lub osoby trzecie związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym w celu podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Klient korzysta z Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu na własne ryzyko.

11.7. Klient rozumie, że dane i treści zawarte w Serwisie mogą nie być wyczerpujące, a analiza danych i treści może opierać się na treściach, uzyskanych przez Operatora Serwisu, których źródłem są podmioty trzecie. Dane i treści oparte są na publicznie dostępnych danych i treściach. Operator Serwisu nie jest zobowiązany i nie weryfikuje ich poprawności.

11.8. Serwis może zawierać linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność treści zawartych na tych stronach.

 

12. Zapytania i reklamacje

12.1. Zapytania, wnioski, reklamacje oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, usług świadczonych za jego pośrednictwem lub Produktów należy kierować na adres e-mail Operatora Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię oraz adres e-mail przypisane do Konta oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Operatorowi Serwisu na rozpoznanie reklamacji, Operator Serwisu zwróci się do Klienta o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Operatora Serwisu, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Klient nie prześle wymaganych danych, Operator Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia. 

12.2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni od zaistnienia reklamowanego zdarzenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po upływie wspomnianego 30-dniowego terminu.

12.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1 Operator Serwisu ma prawo do zmian Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie i poinformowanie o tym Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, jednak nie krótszym niż 14 dni od powiadomienia o zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w Serwisie, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać Serwis, aby zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez Operatora Serwisu, ponieważ są one wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie mogą zostać zastąpione przez postanowienia lub informacje opublikowane w Serwisie. 

13.2. Korzystanie z Serwisu po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza zgodę na zmiany Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, dalsze korzystanie przez niego z Serwisu nie będzie dozwolone. 

13.3. Operator Serwisu może w każdym czasie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozbudować, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać zarówno w odniesieniu do niektórych, jak i całości funkcjonalności, dostępnych w ramach Serwisu. 

13.4. Prawem właściwym dla wszelkich umów pomiędzy Klientem a Operatorem Serwisu są odpowiednie przepisy prawa polskiego.

13.5. Konsument, który zawiera umowę bezpośrednio niezwiązaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, może odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Operatorem Serwisu, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że konsument wyraził wolę skorzystania z jej przedmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (co łączy się z utratą prawa do odstąpienia). 

13.6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i złożyć reklamację za pośrednictwem platformy internetowego rozwiązywania sporów (Platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.7. Jeżeli w danym momencie Operator Serwisu nie powoła się na jedno z postanowień niniejszego Regulaminu, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie.

13.8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Serwisu a Klientem.