Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies
serwisu internetowego Konsultantka Snu Dziecka Dorota Nowogrodzka (dalej jako „Polityka”) z dnia 
02.08.2023 r.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego Dorota Nowogrodzka Konsultantka Snu Dziecka („Serwis”) oraz w ramach świadczenia powiązanych z Serwisem usług przez Administratora. Jeżeli z postanowień niniejszej Polityki nie wynika inaczej, terminy zdefiniowane i pisane z wielkiej litery w Regulaminie zamieszczonym pod adresem https://konsultantkasnudziecka.pl/regulamin-serwisu/ stosuje się również w niniejszej Polityce.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Dorota Nowogrodzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Konsultantka Snu Dziecka Dorota Nowogrodzka” ul. Hetmańska 4 lok. 10, 82-300 Elbląg, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5783077724, REGON: 388019830 (dalej jako „Administrator”)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej jako „Rozporządzenie” lub „RODO”). Oficjalny tekst Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2019, poz. 1781, (dalej jako „Ustawa”).

Z uwagi na brak spełnienia przez Administratora przesłanek wskazanych w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia, Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym wszelki kontakt w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dorota@konsultantkasnudziecka.pl.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów Administratora (dalej jako „Użytkownicy”). Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy Rozporządzenia i Ustawy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator nie podejmuje decyzji w indywidualnych przypadkach w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania Użytkowników.

Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. W przypadku przesłania przez Użytkownika danych wrażliwych, Administrator nie będzie ich przetwarzał i natychmiast je usunie. Administrator nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

 

2. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik Serwisu ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy: Użytkownik nie chce aby Administrator przetwarzał dane osobowe Użytkownika, 
 6. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
 7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres dorota@konsultantkasnudziecka.pl.

 

3. Powierzenie danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz profesjonalnego świadczenia swoich usług, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

 1. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna),
 2. dostawcy usług hostingowych,
 3. dostawcy usług chmury obliczeniowej,
 4. dostawcy systemu CRM,
 5. dostawcy systemu do fakturowania,
 6. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i świadczenia usług, dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) 
 7. inne podmioty jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Administratora.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków w ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. podmiotów przetwarzających mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

4. Cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych

a) Cel przetwarzania: wykonanie Umowy Konta.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Okres przechowywania: okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Zakres danych: adres e-mail, imię i nazwisko.

b) Cel przetwarzania: wykonanie umowy licencyjnej na korzystanie z Produktu.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Okres przechowywania: okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko.

c) Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail. 

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail + dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.

Konsekwencją niepodania powyższych danych może być brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.

d) Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, adres e-mail, numer telefonu + dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika. 

Konsekwencją niepodania powyższych danych może być brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

e) Cel przetwarzania: prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. 2019, poz. 900) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Zakres danych: imię, nazwisko, adres siedziby

f) Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. 

g) Cel przetwarzania: prowadzenie marketingu usług własnych oraz zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres danych: adres e-mail, imię i nazwisko.

h) Cel przetwarzania: wysyłka newslettera przez Administratora wraz z przesyłaniem w formie elektronicznej informacji marketingowych i handlowych.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, adres e-mail.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości przesłania Użytkownikowi  newslettera.

 

5. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu. 

Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 

Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu: identyfikacji Użytkowników; zapamiętywania aktywności użytkownika w Serwisie; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania, prowadzenia statystyk.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics w celu tworzenia statystyk i ich analizy oraz optymalizacji działania Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google Analytics. W ramach korzystania z Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych osobowych.   

Administrator, w celu polepszenia jakości świadczonych usług, korzysta również z narzędzi Google Fonts i Google reCAPTCHA. 

Więcej informacji o ochronie danych w Google, w tym standardowe klauzule umowne na podstawie których dane mogą być przekazywane poza EOG, Użytkownik może znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 

6. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.